Verslag Algemene Ledenvergadering WHSV 2013

Waar              :   De Mijlpaal te Katwijk.
Wanneer        :   Maandag 21 oktober 2013
Aanvang        :   20.00 uur Aanwezig      :   


André Breijer             Voorzitter / notulist
Adri de Troije            Penningmeester/Secretaris Ledenadministratie
Johan Vreeburg         Commissaris Wedstrijdafdeling/Vice Voorzitter Willem Stoutjesdijk    Commissaris Externe betrekkingen Bram Zwanenburg     2de secr. Ledenadministratie/ass. Wedstrijden
Dennis Oomen           Commissaris Karperzaken
Eus van der Ham       Commissaris Feestzaken Ton Hakkeling
Willem Van Duijn
Justin van Wijngaarden
Paul van de Pol
Fred van Eijk
Hans Rijsbergen
Cor de Wit
Cor de Haar                                                    Afwezig met afmelding:
Robert van Duijn                                              Boet Kastanja
Dirk Koolmoes                                                André Bal
                           
Agenda:
 • Opening door de voorzitter;
 • Vaststelling verslag ledenvergadering 15 oktober 2012;
 • Mededelingen van het bestuur;
 • Mededelingen secretariaat/ledenadministratie;
 • Rekening en verantwoording over de financiële huishouding 2012/2013;
  Begroting 2014;
Pauze
 • Wedstrijd vissen/competitie 2013/2014
 • Karper Afdeling;
 •        Rondvraag.
 • Afsluiting en drankje van het bestuur.
 • Opening en Mededelingen.
Rond 20:05 uur werden de aanwezige gevraagd te gaan zitten zodat er een aanvang gemaakt kon worden met de vergadering.
Aan het begin van de vergadering werden de aanwezigen even gevraagd te gaan staan om even stil te staan bij die mensen die ons dit jaar ontvallen zijn.
 • Accorderen van het verslag van de ledenvergadering van 15 oktober 2012.
Er lagen 5 exemplaren van de notulen van 15 oktober 2012 op de tafels en deze werden per pagina doorgenomen, hierbij bleek dat er geen opmerkingen waren op de notulen.
 • Mededeling van het bestuur:
  Wat heeft het bestuur als belangenbehartiging van de leden dit jaar voor u gedaan?
 • Bestuursvergadering:
Zoals jullie weten heeft de vereniging een dagelijks bestuur, te weten de voorzitter en de penningmeester/secretaris. Dit om acute problemen op te lossen, maar het gehele bestuur komt elke 1ste maandag van de maand bijeen hier in de Mijlpaal in Katwijk, om de bestuurlijke zaken van de vereniging te bespreken en uit te voeren.
Deze vergaderingen en zijn openbaar en voor ieder lid van de vereniging toegankelijk. Ook de bestuurlijke stukken zoals de notulen van de vergaderingen zijn bij de voorzitter voor een ieder op te vragen.
 • Feestavond 2012:
Het is alweer bijna tijd voor de volgende feestavond op 14 dec dit jaar, maar vorig jaar werd de feestavond in een andere opzet uitgevoerd, hier waren de meningen zowel positief als negatief over, als iemand vanavond nog iets wil zeggen over die feestavond, zeg het later tegen Eus, dat is de man van de Feestcommissie.
 •   Café de Ruijgenhoek :
Dit jaar begonnen met een nieuw ontmoetingspunt, na het vissen op de Mooie Nel,
Café de Ruijgenhoek van de familie Geerlings, wat ik begrepen heb een welkome afwisseling waar je nog wel goed en netjes geholpen wordt.
 • Selectie wedstrijden Nederlands Kampioenschap:
Er deden namens de Wassenaarse Hengelsport Vereniging 2 vissers mee met het NK, dit zijn : George Hutten en Leo Diemel, wij als vereniging dragen de kosten voor de inschrijvingen etc.
 •  Meijvogel Memorial cup:
Dit jaar voor het tweede keer gevist (kanaal door Voorne op 27 apr) en gewonnen door  Willem Stoutjesdijk die mocht de beker met de grote oren meenemen naar Wassenaar.
 •   BBQ Wedstrijd:
Dit jaar voor het eerst een BBQ wedstrijd gehouden op za 8 jun.
Vangsten waren minder daarom eerder gestopt, gezelligheid bij BBQ was des te groter.
 • Pennekevolt:
Ook dit jaar zijn we op 28 jun weer naar het Belgische Pennekevolt geweest, alles was door Johan weer goed geregeld. De bus werd weer door de personeelspot van het LUMC betaald.
Ook voor volgend jaar geldt dat de bus door de personeelspot van het LUMC betaald zal worden, maar voor 2015 wil men wel kunnen verantwoorden dat er genoeg deelnemers zijn vanuit het LUMC in 2014!!
 • Vissen op de karpervijver in Werkendam:
Dit is gedaan om te onderzoeken of  het zinvol is om Pennekevolt te laten vallen
Het vissen is zeer goed bevallen met goede catering etc.
Maar er wordt getwijfeld om hier 25 – 30 man neer te zetten.
 • APV:
Adri en VZ zijn naar Drimmelen geweest om een gesprek aan te gaan met de heer Wim de Vries, directeur van de Federatie Zuid West Nederland om de APV betreffende het nachtvissen in de gemeente Wassenaar.
De WHSV heeft 2 x een brief geschreven waar door de gemeente Wassenaar geen reactie op is gekomen. Sport visserij Zuid West Nederland heeft aan alle gemeente in Nederland een brief gestuurd betreffende het nachtvissen. Daar is door de gemeente Wassenaar op gereageerd.
Na drie weken is er door Adri gebeld en heeft hij te horen gekregen dat vanwege de aanpassingen van de Alcohol en Horeca APV de dame in kwestie pas in januari hiervoor tijd kan vrijmaken.
Als reactie hierop heeft Wim de Vries voorgesteld om hiervoor een ontheffing aan te vragen, dit gaat via een ander bureau zodat dit voor dit jaar nog geregeld kan worden.
We wachten af.
 •   Bemonstering van het viswater van de WHSV:
Dit is uitgevoerd door een extern bedrijf, wat via Rijnland georganiseerd wordt en waar de WHSV zijn toestemming voor moet geven.
Hierbij is veel jonge vis gevangen van diverse soorten, zoals zeelt, brasem snoek etc.
Wat bij die bemonstering opviel was de grote hoeveelheid jonge Bittervoorn die werd gevangen, die houdt volgens de kenners in dat het water van een zeer gezonde kwaliteit is. Er zijn zelfs Fuiken gevonden.!!
 • WHSV Kleding:
  Na enig overleg is er iemand opgestaan die wil gaan bemiddelen in kleding met het logo van de WHSV, namelijk Fred van Eijck.
Wat ik ervan begrepen heb is dat bijna alle wedstrijdvissers hiervan gebruik maken van deze kleding.
 • Feestavond 2013:
  Zoals al eerder aangehaald, deze wordt gehouden op 14 december, dus houdt deze avond vrij.
 • Voormalig vliegveld Valkenburg
Adri en de VZ zijn in bespreking met de eigenaar van het looprecht, voor de Tankval aan de westelijke zijde van het vliegveld (Wassenaarse zijde) de heer van Paridon, zodat de leden die in het bezit zijn van de juiste papieren daar mogen vissen. Met een verbod op het betreden van het land vanaf 01 februari totdat de 1ste Snee (maaien) is binnengehaald (zal ± juni zijn)
 • Deelname aan de regio vergaderingen van de Federatie Sportvisserij Zuid West Nederland.
Hierbij worden wij als WHSV vertegenwoordigd door Johan en Bram.
 • Verandering tijdsduur Kascontroleur.
In overleg met de huidige kascontroleurs, Robert van Duijn en Paul van de Pol is binnen het bestuur besloten om de tijdsduur van het controleur schap aan te passen van 2 naar 3 jaar.
Reden:
Er worden per jaar 3 – 4 controles uitgevoerd, dat komt neer op een kleine 8 controles over een periode van 2 jaar, tegen de tijd dat iemand eindelijk snapt hoe het systeem in mekaar zit , wordt hij al weer afgelost, dus voor de continuïteit is het beter als deze persoon gewoon nog een jaartje langer het werk doet.
 • Hall of Fame.
Zoals jullie weten geven voorgedragen personen een blik achter hun hobby vissen, de man die als laatste zijn vis CV heeft gegeven is Robert van Duijn
Momenteel hebben 18 leden hun visie gegeven over het vissen als hobby. De voorzitter gaf toen het woord over aan Adri de Troije voor de volgende onderwerpen:
 • Mededelingen van het Secretariaat en Ledenadministratie.
Hierbij nam Adri de Troije het woord, hij kwam met een hele lijst aan mededelingen: Punten van Secretariaat
 •           Geen Nieuwe Lijst van wateren 2013,2014, 2015 is met VISpas 2013 na betaling meegekomen. Wil men ergens anders in het land vissen dan kan men via de site www.visplanner.nl controleren of daar door WHSV leden gevist mag worden.
 •           Verhuisbericht altijd via web -site WHSV gaat dan automatisch naar Sportvisserij Nederland die onze leden administratie doet.
 •           Opzeggingen altijd via web-site WHSV gaat dan automatisch naar Sportvisserij Nederland die onze leden administratie doet.
 •           Iets wat te maken heeft met N.A.W. gegevens altijd contact opnemen met secretariaat.
 •           Er via de Wassenaarse blaadjes 2014 weer over de WHSV zal worden geschreven b.v. jeugd viscursus, jeugdviswedstrijd, wedstrijduitslagen , e.d.
 • De geplande Jeugdcursus 2013 is niet doorgegaan i.v.m. niet genoeg inschrijvingen, we hopen dat er voor volgend jaar voldoende belangstelling is voor de jeugdcursus.

  Punten van Ledenadministratie
 • Betalingsbrieven 2014 worden door Sportvisserij Nederland verstuurd en verwerkt na betaling, inmiddels hebben we 496 incasso's.
 • In 2014 zal er weer een gratis jeugdvergunning worden uitgegeven aan de jeugd onder de 14 jaar (streef datum 01-01-2014 geen 14 jaar) alle liefhebbers moeten opnieuw inschrijven bij ALLSails te Wassenaar, hierdoor wil Adri het Niet Leden bestand opschonen zodat alleen de jeugd een vergunning krijgt die gaan vissen, hij heeft daar nu zijn twijfels over.
 • Betaal op tijd zodat u de VISpas 2014 op tijd weer in huis hebt.!
 • Er weer 350 leden van 2011, 2012 en 2013 niet betaald en opgezegd hebben. Opzegging moet voor 01-oktober van het lopende jaar bij de Ledenadministratie binnen zijn, wel via e-mail secretariaat@vispas.nl.
 • Jeugdleden zijn leden die per 01-01-2014 geen 14 jaar zijn en betalen dus voor de Jeugd –VISpas en lidmaatschap € 17.50.

 • Het leden aantal is in 2013 doorgegroeid, van 1491 naar 1722,
  1487 Senior leden 235 Jeugdleden ( waarvan 24 Vakantiegangers lid af 2014 en hebben € 19,50 betaald (afdracht SN))
  87 gratis Jeugdleden voor de wateren van de WHSV uitgegeven.
 •           Dankwoord aan Joey Meijvogel en Petra voor de uitgifte van 319 tijdelijke VISpassen 2013 en hopelijk ook weer in 2014. (feestavond)
 • Dankwoord aan Frans en Frank van ALLSails Wassenaar voor de uitgifte van ± 129  tijdelijke VISpassen 2013 en hopelijk ook weer in 2014.(feestavond)
 • Totaal nieuwe uitgegeven VBL's 2013 is 319 + 129 + 12 = 460 stuks
 • Er is weer veel tijd gestoken is in het oplijnen van het ledenbestand met Sportvisserij Nederland v.w.b de VISpas. Tevens moest er meer tijd worden gestoken door de aangroei van nieuwe leden.
 • Adri heeft nu de mogelijk heb om op het web-site bij Sportvisserij Nederland in het HSV ledenbestand on-line te kunnen kijken en aanpassen van de verwerkte leden, dit zijn de leden die geregistreerd staan bij sportvisserij Nederland en dus een VISpas hebben ontvangen in 2013, niet de extra VISpassen dat kan alleen bij die vereniging die de afdracht doet.
 • Ik alle 457 uitgegeven VBL’s  2013 zelf naar Sportvisserij Nederland heb gestuurd dus alle leden hebben een VISpas ontvangen en staan geregistreerd bij Sportvisserij Nederland.
Punten van de Penningmeester
 • Door de toereikende financiën is het niet nodig het Lidmaatschap te verhogen en blijft voor 2014 het zelfde als in 2013.
 • Senior leden
  VISpas en Lidmaatschap WHSV                       € 29.50 met incasso.
 Vispas en Lidmaatschap WHSV                                 € 32.00 met acceptgiro Tweede Vispas afdracht en Lidmaatschap                   €13.50 met incasso
Tweede Vispas afdracht en Lidmaatschap                   €16.00 met acceptgiro Bij nieuwe leden moet wel de normale afdracht €29.50 of € 32 worden betaald gedaan. Teruggaaf geschied door Sportvisserij Nederland  nadat u via de website www.vispas.nl  de dubbele afdracht hebt terug gevraagd.
 • Junior leden                                                     € 15.00 met incasso
  Junior leden                                                       € 17.50  met acceptgiro
Er Jeugdleden zullen zijn die in 2014 Senior lid zijn geworden en dus een hoger bedrag zullen aantreffen in de betalingsbrief 2014.
 • Financieel overzicht vanaf 01-10-2012 t/m 30-09-2013 

De inkomsten van 2013 hoger zijn dan 2012, dit komt omdat er dit jaar weer een    leden aangroei was en tevens € 2,50 extra voor acceptgiro en €2,50 voor 1e en 2e          herinnering.

De uitgaven 2013 hoger zijn dan 2012 dit komt door meer afdrachten en nog een afdracht van 2012 aan Sportvisserij Nederland.

Het eindsaldo van 2013 hoger is dan 2012. (meer leden)

De kascommissie (Paul van der Pol en Robert van Duijn) hebben kascontrole uitgevoerd van 01-10-2012 t/m 30-09-2013 en geen onregelmatigheden gevonden. Vonden de kas overzichtelijk en hebben hun goedkeuring d.m.v. een handtekening bevestigd. Dank hiervoor.

Alle niet gebruikte VBL’s 2013 worden na 01-11-2013 terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland.

Financiële begroting 2014 WHSV bijlage 2

 

We zien dat bij het baggeren van de Tankval het bedrag nog open staat, we zijn in bespreking van met Rijnland, maar die vindt dat het water nog steeds goed doorstroomt.
Wij kunnen er door de vele begroeiing niet meer vissen, we willen ook niet alles uitgebaggerd hebben, want er moeten genoeg schuilplaatsen blijven voor de vis tegen de Aalscholvers

Het werksaldo zal gebruikt worden voor uitgaven van wedstrijden, secretariaat kosten, huur viswaters, feestavond en verzekeringen e.d. in 2014.


 

 

 

Vliegende visser
De Tokens van de leden Vliegende Visser worden per 31-12-2013 geblokkeerd, dus geen toegang meer op Vliegveld tot betaling 2014 VISpas en betaling Vliegende Visser binnen is.

Nieuwe vissers die toegang willen hebben op voormalige Vliegveld Valkenburg moet dat via een mail doen aan ledenadministratie@whsv.nl ik zal de aanvragen verwerken en na betaling een rondleiding geven indien nodig en een lidmaatschapsbewijs van de Vliegende Visser uitgeven.

Betalingen lidmaatschap Vliegende Visser en toegang voormalige Vliegveld Valkenburg 2014 worden per brief verstuurd naar de leden van 2013. Voor de Tankval westzijde (Wassenaar zijde) zullen we weer het looprecht krijgen van de eigenaar van de weilanden dhr v Paridon. Er mag gevist worden tot 1 feb daarna na de eerste snee (maaien) mei / juni, dit zal worden aangegeven via een bord van WHSV.

Pauze: Om 21:00 uur werden de aanwezige leden uitgenodigd voor een drankje aan de bar door de voorzitter, voor een pauze van 15 minuten.
 •  Wedstrijdzaken:
  Terugblik op de wedstrijden van 2013 Het was een leuk wedstrijd jaar die tot de laatste wedstrijd spannend bleef, maar wel sportief.
Er waren wat klachten van omwonenden bij Akersloot, waarbij vooral het slaan met de deuren werd als zeer storend ervaren.
Het voorstel om 2 afschrijvingen minder te doen haalt het niet i.v.m. mensen die weekend diensten draaien. Voor 2014 zullen we weer proberen om er ook zo’n mooi jaar van te maken.  Doornemen enquête: Alle aanwezigen hadden een uitdraai van de enquête gekregen, met z’n allen werd het resultaat doorgenomen.

Vraag

Score

 

Wat vindt u van de competitie in 2013 voor wat betreft de algehele kwaliteit van:

7 x goed

0 x gemiddeld

0 x slecht

 

Opmerking over de algehele kwaliteit van de competitie:

 • Prima verlopen jammer van de valse start door het koude weer.
 • Geen opmerkingen prima geregeld 

Wat vond u van de gekozen viswateren (alleen invullen als je hebt deelgenomen)

Competitie wedstrijden

Markervaart

6 x goed  0 x  gemiddeld  0 x slecht  1 x ?

Heijmanswetering

0 x goed 1 x gemiddeld 6 x slecht

Noorder Buitenspaarne/Mooie Nel

6 x goed  1 x gemiddeld  0 x slecht

Nauernasche Vaart

7 x goed  0 x  gemiddeld  0 x slecht

Amstel

6 x goed  1 x gemiddeld  0 x slecht

Amstel-Drechtkanaal

6 x goed  O gemiddeld 1 x slecht

Noordhollands Kanaal – Sluis bij Jisp

5x goed  O gemiddeld 2 x slecht

Bijzondere wedstrijden (alleen invullen als je hebt deelgenomen)

Kanaal door Voorne (individuele wedstrijden)

4 x goed  2 x gemiddeld  O slecht

B-kanaal  - BBQ wedstrijd

4 x goed  1 x gemiddeld  1 x slecht

NH-Kanaal bij Akersloot (gelote koppelwedstrijd)

3 x goed  2 x gemiddeld  O slecht  1 x ?

Opmerking over de gekozen viswateren:
Alles prima uiteraard mag de Heijmanswetering eruit

Wij stellen voor de Heijmanswetering te schrappen. Bent u het daar mee eens?

7 x Ja

1 x Nee

Wij  stellen voor in plaats van naar de Heijmanswetering te gaan, voor 2014 te kiezen voor de Ringvaart. Bent u het daar mee eens?

7 x Ja

O Nee

Wij stellen voor drie in plaats van vier wedstrijden te vissen op de Amstel en daarvoor in de plaats één keer meer naar het NH-kanaal te gaan. Bent u het daar mee eens?

6 x Ja

1 x Nee

Vind u de BBQ-wedstrijd het herhalen waard?

7 x Ja

O Nee

Opmerking:
iets korter vissen geeft meer tijd voor de BBQ

De BBQ wedstrijd is dit jaar als individuele wedstrijd gevist. Bent u het daar mee eens of moeten we er een koppelwedstrijd van maken?

2 x individueel

2 x Koppel

4 x Hangt af van het aantal inschrijvingen

De BBQ wedstrijd duurde dit jaar 8 uren, maar er is eerder gestopt. We stellen voor er in 2014 max. 7 uren van te maken. Bent u het daar mee eens?

5 x Ja

2 x Nee

Opmerking:

iets korter vissen geeft meer tijd voor de BBQ

De BBQ wedstrijd is gevist  op het B-kanaal. Moeten we dat in 2014 opnieuw doen?

7 x Ja

O Nee

Alternatief:

mag ook elders als er maar ruimte en toestemming is voor de BBQ

Hebt u nog andere opmerkingen die de kwaliteit van de competitie kunnen verhogen?

 

2 wedstrijden minder afschrijven
Alles prima geregeld

 

Overige opmerkingen

 

 • Bijzondere wedstrijden:
De kinderwedstrijd.
Is dit jaar niet gehouden, normaal wordt die gevist als afsluiting van de jeugdcursus, waarbij ook andere kinderen mee kunnen doen. Kanaal door Voorne.(30/04 en 03/05)
Er zijn de zelfde steigers aangevraagd als afgelopen jaar, met dezelfde opzet.
Houd wel rekening met de maximale 20 kg per leefnet. Pennekevolt.
Dit jaar hebben we geluk gehad dat er iets te eten geregeld kon worden, dat wil niet zeggen dat dit volgend jaar ook geregeld kan worden. De BBQ wedstrijd.
Wordt als gelote koppelwedstrijd gevist in het Noord Hollands Kanaal bij de sluis van Jisp en duurt maximaal 6 uur.
 • Karper afdeling:
Voor de karper afdeling nam Dennis Oomen het woord, hij vertelde dat hij het heel druk heeft gekregen met zijn werk en eigenlijk van plan was om er mee te stoppen.
Hij heeft veel tijd gestoken in de karperavonden en inloopavonden, maar de response was dusdanig klein dat hij heeft besloten om daar mee te stoppen.
Het blijkt gewoon dat karpervissers de informatie liever zelf houden dan die te delen met andere collega vissers.
Het bestuur heeft hem overgehaald om toch aan te blijven, om dan als praatpaal te fungeren indien er problemen of vragen zijn.
 • Kascommissie:
De voorzitter vroeg aan de kascommissie of er nog onregelmatigheden waren geconstateerd in de boekhouding van de penningmeester.
Zowel Robert van Duijn als Paul van de Pol gaven aan dat alles goed in orde was bevonden.
Hierop gaf de voorzitter de penningmeester Decharge voor het afgelopen boekjaar.
 • Rondvraag:
Justin van Wijngaarden       -    G.B.
Willem van Duijn                -   Het vijvervissen in Werkendam, ook voor een grote groep?
                                               Johan antwoord, niet voor 1 oktober, omdat pas na die datum een vijver kan worden afgehuurd.
Fred van Eijk                     -    G.B.
Robert van Duijn                -    G.B.
Cor de Haar                       -   G.B.
Dirk Koolmoes                   -   G.B.
Cor de Wit                         -   Of het bekend is bij het bestuur dat hij stopt met de competitie, maar hij wil wel gastvisser kunnen zijn, dit is geen probleem.
Hans Rijsbergen                  -   G.B.
Ton Hakkeling                     -   Bedankt het bestuur voor al het werk wat o.a. voor de wedstrijdvissers wordt gedaan.
Paul van de Pol                    -    G.B.
Eus van de Ham                   -   Wanneer betalen voor de competitie van 2014?
                                                 Antwoord van Johan – half januari 2014
Johan Vreeburg                    -   G.B.
Bram Zwanenburg                -   G.B.
Dennis Oomen                      -   G.B.
Willem Stoutjesdijk               -   Bedankt  Johan en Bram voor het opzetten van de competitie van 2014
Adri de Troije                       -   G.B.
André Breijer                        -   G.B.
 •  Afsluiting:
Om 22:03 uur werd de vergadering door de voorzitter gesloten, de aanwezige leden werden bedankt voor hun aanwezigheid en uitgenodigd om nog een drankje te drinken op kosten van de club.