Verslag ALV WHSV 2014

Waar              :    De Mijlpaal te Katwijk.
Wanneer        :   Maandag 20 oktober 2014
Aanvang        :   20.00 uur

Aanwezig      :   

André Breijer               Voorzitter / notulist
Adri de Troije               Penningmeester/Secretaris Ledenadministratie
Johan Vreeburg          Commissaris Wedstrijdafdeling/Vice Voorzitter
Willem Stoutjesdijk     Commissaris Externe betrekkingen
Bram Zwanenburg     2de secr. Ledenadministratie/ass. Wedstrijden
Eus van der Ham       Commissaris Feestzaken
Irene Stoutjesdijk
Arjen en Tanja
Ton Hakkeling
Willem Van Duijn
Justin van Wijngaarden
Paul van de Pol
Fred van Eijk
Piet Mieloo
Kees Riem
Robert van Duijn
Dirk Koolmoes                              

Afwezig met afmelding:
Dennis Oomen           Commissaris Karperzaken
Boet Kastanja

Agenda:

 • Opening door de voorzitter, bekendmaking agenda;
 • Vaststelling verslag ledenvergadering 21 oktober 2013;
 • Mededelingen van het bestuur;
 • Mededelingen secretariaat/ledenadministratie;
 • Rekening en verantwoording over de financiële huishouding 2013/2013;
  Begroting 2015;

            Pauze, drankje van het bestuur

 • Wedstrijd zaken 2014, speciale wedstrijden, vooruitzichten 2015
 • Karper Afdeling;
 •        Rondvraag.
 • Afsluiting, drankje van het bestuur.
 • Opening en Mededelingen:

Rond 20:05 uur werden de aanwezigen gevraagd te gaan zitten zodat er een aanvang gemaakt kon worden met de vergadering.

 • Accorderen van het verslag van de ledenvergadering van 21 oktober 2013:

Er lagen 2 exemplaren van de notulen van 21 oktober 2013 op de tafels en deze werden per pagina doorgenomen, hierbij bleek dat er geen opmerkingen waren op de notulen.

 • Mededeling van het bestuur:

Wat heeft het bestuur als belangenbehartiging van de leden dit jaar voor u gedaan?

 1. Bestuursvergadering:

Zoals jullie weten heeft de vereniging een dagelijks bestuur, te weten de voorzitter en de penningmeester/secretaris. Dit om acute problemen op te lossen, maar het gehele bestuur komt elke 1ste maandag van de maand bijeen hier in de Mijlpaal in Katwijk, om de bestuurlijke zaken van de vereniging te bespreken en uit te voeren.
Deze vergaderingen zijn openbaar en voor ieder lid van de vereniging toegankelijk. Ook de bestuurlijke stukken zoals de notulen van de vergaderingen zijn bij de voorzitter door een ieder op te vragen

 1. Feestavond 2014:

Was in eerste instantie gepland op zaterdag 20 december, maar op deze zaterdag was er al de maandelijkse bingo avond, dus is het zaterdag 13 dec 2014 geworden, heren hou dus deze avond vrij.

 • Selectie wedstrijden Nederlands Kampioenschap:

Er heeft namens de Wassenaarse Hengelsport Vereniging 1 visser meegedaan met het NK, dit was Leo Diemel, wij als vereniging hebben de kosten voor de inschrijvingen etc. gedragen.

 1. Rondleidingen:

Ook dit jaar zijn er diverse rondleidingen door Dennis uitgevoerd over het voormalig MVKV.

 1. Diverse viswedstrijden:

Ook dit jaar werden er door het bestuur diverse viswedstrijden georganiseerd, zoals

Meijvogel Memoriam Cup op 3 mei, hierbij was de winnaar Jan van den Oever, hij mocht de Cup met de grote oren mee naar huis nemen.
Daarna kwam op 21 juni de BBQ viswedstrijd, hier werd de winnaar Cor de Haar.
Op 27 juni volgde  Pennekenvolt in België, met overtuigende winnaar (meer dan 100 kg) Willem van Duin.
En als laatste de Gelote koppelwedstrijd op 30 augustus, met een stroeve inschrijving, maar uiteindelijk toch vol, deze werd gewonnen door het koppel Rijsbergen/De Wit.


 1.   De APV;

Hier zit na 4 jaar eindelijk schot in, op 26 september hebben we te horen gekregen van Wim de Vries, voorzitter van Sportvisserij ZWN dat de gemeente Wassenaar een nieuwe APV heeft. Deze wordt naar verwachting binnen een maand gepubliceerd.
Daarna wil men een nadere vrijstellingsregeling gaan opstellen voor het gebruik van een schuilmiddel. Overigens is dan niet gezegd dat het straks overal wordt toegestaan. Meer wordt bekend gesteld in het 1ste kwartaal 2015.

 1. Bemonstering eigen viswater:

We hebben toestemming gegeven voor het bemonsteren van enkele van onze wateren.
Dit was vanwege het kader van het meetnet beek- en poldervissen te monsteren in Wassenaar. Eind mei en begin juni jl. is op twee plekken langs de Jagerslaan gemonsterd en aan de Pauwlaan. Eind augustus is de Pauwlaan voor de tweede keer bemonsterd.
Hier is uitgekomen dat bij alle meetpunten de doelsoort kleine modderkruiper is aangetroffen. De andere doelsoort bittervoorn is niet gevangen. Verder zijn verschillende meer algemeen vissoorten waargenomen.
Het gaat dus goed met ons viswater!

 1. Looprecht Tankval:

Er is overleg geweest met de heer van Paridon, ook is door de WHSV een bord verzorgt die geplaatst wordt als er gevist mag worden.

Wij waren van plan om dit water uit te baggeren en er een zestal vissteigers te laten plaatsen, behoudens dat dit een leuk kostenplaatje met zich meebrengt is ons ook bekend geworden dat de gemeente Katwijk de Tankgracht = onze Tankval, heeft aangemerkt als Gemeentelijk Monument.

Navraag door Johan heeft opgeleverd dat de Tankval al jaren een Rijksmonument is, dit betekent dat er geen ingrijpende wijzigingen mogen plaatsvinden (zoals het plaatsen van vissteigers), het op eigen houtje uitbaggeren is geen probleem.
Adri en de vz. gaan binnenkort praten met van Paridon over de offerte die we hebben ontvangen en die we aan de hoge kant vinden voor een stukje water van 200 mtr.

 • Vergrijzing bestuur:

Een veel voorkomend probleem van verenigingen is de vergrijzing van het bestuur, er zijn bijna geen jongere te vinden die tijd en moeite willen steken om binnen het bestuur te groeien tot een bestuurslid.
Als bestuur hebben we hierover een zeer informatief gesprek gehad met Bert Zoetemeijer van SVN, hij is de projectleider Educatie. Hij vertelde ook dat hij de laatste tijd al meermalen had meegemaakt dat verenigingen met een oude bezetting als bestuur, bij het overlijden of uitvallen van bestuursleden als verenigingen uiteenvallen.

Het mooiste is dat er voor ieder bestuurslid een vervanger beschikbaar is bij bv ziekte, ongeval o.i.d.
Dus heren aanwezigen, mocht u interesse hebben om toe te treden tot het bestuur WHSV, schroom niet en geef u op.

 1.   Erelid Frans Brandsma:

Met ons Erelid Frans Brandsma, gaat het niet al te best, we wensen hem en zijn familie veel sterkte. (met het maken van de notulen, bleek Frans op deze avond (Maandag 20 okt) te zijn overleden, hij is op maandag 27 oktober gecremeerd!!). I.M. Frans Brandsma!

 1. Barpersoneel:

Zoals jullie gemerkt hebben is Dirk vanavond niet aanwezig, daarom hebben we hulp gekregen van Irene, Arjen en zijn vrouw Tanja.
Dames en heer alvast bedankt voor jullie hulp vanavond, ik heb begrepen dat de penningmeester jullie niet is vergeten.

 1. Deelname aan groen en water visie Wassenaar:

Adri, Willem en André zijn op donderdag 2 oktober naar de Groen & Water visie avond geweest van de gemeente wassenaar, hierbij werden ze onderverdeeld in diverse groepen. Totaal waren er 5 groepen.
Elke groep ging, onder begeleiding van 2 groepsleiders/gespreksleiders, werken aan 4 punten, die waren:
Wat is de sterke kant van de groen en water voorzieningen in Wassenaar;        (S)
Wat is de zwakke kant van de groen en water voorzieningen;                                (W)
Wat kan er verbeterd worden aan de groen en water voorzieningen;                              (O)
Wat zijn de gevaren die de groen en water voorzieningen bedreigen.                  (T)
(S, W, O,T staat voor Strenght, Weaknes, Opportunity en Threat)

Aan het eind van de avond werden er door iedere groep maximaal 3 hoofdpunten naar voren gebracht die men belangrijk vond voor dit item.
Ook op dit gebied willen we gekend worden door de gemeente Wassenaar

 1. Betrokkenheid bij de herinrichting van het voormalig MVKV:
  We hebben bij de gemeente Katwijk kenbaar gemaakt dat we bij de herindeling van het voormalig MVKV graag betrokken willen worden.

We ontvangen nu ook regelmatig de nieuwsbrieven. Punt zal nog wel een tijdje duren.

 1. Deelname aan de regiovergadering van de Sportvisserij Zuid West Nederland:

Zoals altijd zijn we op deze vergadering aanwezig in de personen van Johan en Bram, die vertegenwoordigen onze en dus ook jullie belangen tijdens deze vergadering.


 1. Dank woord aan:

Ik wil speciale dank uitspreken aan onze wedstrijdcommissie, die het afgelopen jaar weer voor een prima wedstrijdorganisatie heeft gezorgd.
Ook wil ik Robert van Duin bedanken die drie jaar de functie van kascontroleur heeft vervuld, Adri heeft nog een aardigheidje in kas.

 1. Hall of Fame:

Na Robert van Duin vorig jaar is het nu de beurt aan Cor de Haar

De voorzitter gaf toen het woord over aan Adri de Troije voor de volgende onderwerpen:

 • Mededelingen van het Secretariaat en Ledenadministratie.

Hierbij nam Adri de Troije het woord, hij kwam met een hele lijst aan mededelingen:

Punten van Secretariaat:

 1. Geen Nieuwe Lijst van wateren 2015 is met VISpas 2015 na betaling meegekomen wel aanvullingslijst 2015 . Wil men ergens anders in het land vissen dan kan men via de site www.visplanner.nl controleren of daar door WHSV leden gevist mag worden.
 1. Verhuisbericht altijd via web -site WHSV gaat dan automatisch naar Sportvisserij Nederland die onze leden registratie doen.
 1. Barpersoneel vanavond zijn Irene Stoutjesdijk en Arjan en Tanja Stoutjesdijk, de laatste twee krijgen voor hulp in 2014 een VISpas 2015 en worden op Feestavond als gasten uitgenodigd.
 1. Fred van Eijk bedankt voor sponsoring BBQ wedstrijd, daar er nog geld over is besteden we dit aan een presentje voor Fred. Deze wordt uitgereikt op Feestavond 2014.
 1. Opzeggingen altijd via web-site WHSV gaat dan automatisch naar Sportvisserij Nederland die onze leden registratie doen.
 • Iets wat te maken heeft met N.A.W. gegevens altijd contact opnemen met secretariaat.
 1. Er via de Wassenaarse week blaadjes in 2015 weer over de WHSV zal worden geschreven bv. jeugd viscursus, jeugdviswedstrijd, wedstrijduitslagen, e.d. dit zal in overleg gaan met Willem Stoutjesdijk
 1. De gegeven Jeugdcursus 2014 is niet doorgegaan i.v.m. niet genoeg inschrijvingen.

Punten van Ledenadministratie:

 1. Betalingsbrieven 2015 worden door Sportvisserij Nederland verstuurd en verwerkt na betaling, inmiddels hebben we 700 incasso's.
 1. In 2015 er weer een gratis jeugdvergunning wordt uitgegeven aan de jeugd onder de 14 jaar (streef datum 01-01-2014 geen 14 jaar) alle liefhebbers moeten opnieuw inschrijven bij ALLSails te Wassenaar.
 • Betaal op tijd zodat u de VISpas 2015 op tijd weer in huis hebt.
 1. Er weer 76 leden van 2014 niet betaald en opgezegd hebben. Opzegging moet voor 01-oktober van het lopende jaar bij de Ledenadministratie binnen zijn, wel via e-mail secretariaat@vispas.nl.
 1. Jeugdleden zijn leden die per 01-01-2015 geen 14 jaar zijn en betalen dus voor de Jeugd –VISpas en lidmaatschap € 17.50.
 • Het leden aantal is in 2014 doorgegroeid, van1722 naar 1987 hiervan zijn 1911 betaalde leden, 1676 Senior leden 263 Jeugdleden 30 extra VISpas ( waarvan 18 Vakantiegangers lid af 2015 en hebben € 20,00 betaald (afdracht SN)),58 gratis Jeugdleden voor de wateren van de WHSV uitgegeven.
 1. Dankwoord aan Joey Meijvogel en Petra voor de uitgifte van 267 tijdelijke VISpassen 2014 en hopelijk ook weer in 2015. (feestavond0
 1. Dankwoord aan Frans en Frank van ALLSails Wassenaar voor de uitgifte van 80 tijdelijke VISpassen 2014 en hopelijk ook weer in 2014.(feestavond)
 • Via de on-line module via de website 89 nieuwe leden
 • Totaal nieuwe uitgegeven VBL's 436 stuks
 1. Adri heeft weer tijd gestoken in het oplijnen van het ledenbestand met Sportvisserij Nederland v.w.b VISpas. Tevens moest er meer tijd worden gestoken in de aangroei van nieuwe leden. In 2015 gaan we werken met nieuwe ledenadministratie ( HSVLeden 2015) André Breijer en Adri de Troije hebben in sept de cursus hiervoor al gevolgd
 • Adri heeft nu de mogelijk om op de Web-site bij Sportvisserij Nederland in het HSV leden-bestand On-line te kunnen kijken en aan te passen van de verwerkte leden, dit zijn de leden die geregistreerd staan bij sportvisserij Nederland en dus een VISpas hebben ontvangen in 2013, niet de extra VISpassen dat kan alleen bij die vereniging die de afdracht doet.
 1. Adri heeft alle 436 VBL’s, met uitzondering van de vakantiegangers uitgegeven VBL’s  2014, zelf naar Sportvisserij Nederland heb gestuurd dus alle leden hebben een VISpas ontvangen en staan geregistreerd bij Sportvisserij Nederland.
 • Punten van de Penningmeester:
 1. Door de toereikende financiën is het niet nodig het Lidmaatschap te verhogen en blijft voor 2015 het zelfde als in 2014.
 1. Wel is de afdracht voor Sportvisserij Nederland en onze federatie verhoogd van € 19,50 naar € 21,00 euro.
 1. De betaling van inleg wedstrijden moet op tijd betaald worden dit moet via de Bank, graag ook eerder reageren indien er een mail uitkomt voor deelname aan speciale wedstrijden, niet tot het laatste moment wachten.
 • Senior leden

VISpas en Lidmaatschap WHSV                                   € 29,50 met incasso.

VISpas en Lidmaatschap WHSV                                    € 32,00 met acceptgiro

 

Tweede VISpas afdracht en Lidmaatschap                 €13,50 met incasso

Tweede VISpas afdracht en Lidmaatschap                 €16,00 met acceptgiro

Bij nieuwe leden moet wel de normale afdracht € 32,00 worden betaald.

Teruggaaf geschiedt door Sportvisserij Nederland nadat u via de website www.vispas.nl de dubbele afdracht hebt terug gevraagd.

Junior leden                                                                     € 15,00 met incasso
Junior leden                                                                       € 17,50  met acceptgiro

 1. Er Jeugdleden zullen zijn die in 2015 Senior lid zijn geworden en dus een hoger bedrag zullen aantreffen in de betalingsbrief 2015.
 • Kasboek Financieel overzicht vanaf 01-10-2013 t/m 30-09-2014 met een losse inkomsten en uitgaven overzicht bijlage 1
 1. De inkomsten van 2013 / 2014 hoger zijn dan 2012 / 2013, dit komt omdat er dit jaar weer een leden aangroei was en tevens € 2,50 extra voor acceptgiro en €2,50 voor 1e en 2e herinnering.
 1. De uitgaven 2013 / 2014 hoger zijn dan 2012 / 2013 dit komt door meer   afdrachten en nog een afdracht van 2013 aan Sportvisserij Nederland.
 1. Het eindsaldo van 2014 hoger is dan 2013. (meer leden)
 • De kascommissie (Paul van der Pol en Robert van Duijn) hebben kascontrole uitgevoerd van 01-10-2013 t/m 30-09-2014 en geen      onregelmatigheden gevonden. Vonden de kas overzichtelijk en hebben      hun goedkeuring d.m.v. een handtekening bevestigd.

Dank hiervoor.

De Voorzitter vroeg nogmaals aan Robert of er onregelmatigheden waren geconstateerd bij de controle van het afgelopen jaar, hierbij werden geen onregelmatigheden gecontroleerd.

Hierbij verleende de Voorzitter aan de Penningmeester decharge voor de boekhouding van het afgelopen boekjaar.

 1. Alle 238 niet gebruikte VBL’s 2014 zijn na 01-10-2014 terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland.

 

Begroting 2015 (bijlage 2):

 1. Sportvisserij Nederland stuurt betalingsbrief met de mogelijkheid van automatisch incasso, doe je dat dan betaal je € 29.50, doe je dat niet dan betaal je € 29.50 + € 2.50 = € 32. dit is een regel van hun om incasso te bedanken.

 

 1. Wij betalen uiteraard voor de kosten die hun maken voor de betalingen maar dat is een stuk lager dan als we het zelf doen. Deze kosten zijn voor 2014 € 3000,00. Dit is lager dan vorig jaar i.v.m. meer incasso’s.

 

Vliegende visser:

 1. De Tokens van de leden Vliegende Visser worden per 31-12-2014 geblokkeerd, dus geen toegang meer op Vliegveld tot betaling 2015 VISpas en betaling vliegende visser binnen is.
 2. Het uitbaggeren van de Tankval kost € 8000,00. Dit vinden we een hoop geld, Adri en VZ gaan eerst weer met de heer van Paridon praten.Nieuwe vissers die toegang willen hebben op voormalige Vliegveld Valkenburg moet dat via een mail doen aan ledenadministratie@whsv.nl ik zal de aanvragen verwerken en na betaling een rondleiding geven of Dennis Oomen indien nodig en een Lidmaatschapsbewijs van de vliegende Visser uitgeven
 3. Betalingen lidmaatschap Vliegende Visser en toegang voormalige Vliegveld Valkenburg 2015 worden per brief verstuurd naar de leden van 2014.
 4. Arjen en Tanja Stoutjesdijk, helpen de WHSV nu achter de bar, maar ze staan ook altijd klaar om te helpen bij de WOV wedstrijden, zij krijgen van het bestuur van de WHSV een gratis jaarpas en worden uitgenodigd voor de feestavond.

Verkiezing Kascontroleur:

Robert van duin heeft 3 jaar de functie vervuld en moet dus vervangen worden, een rondvraag langs de aanwezigen bracht in eerste instantie geen liefhebber, maar uiteindelijk stemde Justin van Wijngaarden er mee in om deze functie voor de komende 3 jaar te gaan vervullen.

PAUZE
Om 21:15 werd er door de voorzitter een pauze ingelast, waarbij de aanwezigen een drankje konden nuttigen op kosten van het bestuur.

Om 21:35 werd de vergadering voortgezet met de afdeling wedstrijdzaken en werd het woord aan Johan gegeven.

 Wedstrijdzaken 2014

Johan begon te vertellen dat het een prachtig jaar was geweest, heel veel mooi weer tijdens het vissen, de vangsten waren redelijk goed, maar de sfeer was buitengewoon goed, dat bleek ook wel uit de aantal enquêtes die terugkwamen. 15 stuks van de 18 is een mooie score.

Ze hadden 1 gastvisser mogen ontvangen, de heer Kees Riem die het volgend jaar als wedstrijdvisser mee gaat doen met de competitie.

Johan wil graag meer wedstrijdvissers hebben, dit hoopt hij te bereiken door o.a. het bijvoegen van een info blaadje bij de VBL´s die volgend jaar worden uitgegeven, dat we een actieve wedstrijd vereniging zijn.

Hierna werd de enquête doorgenomen, een ieder had een exemplaar gekregen zodat men alle punten goed kon volgen.

 

Johan nam ieder punt zorgvuldig door.

Vraag

Score

 

Wat vindt u van de competitie in 2014 voor wat betreft de algehele kwaliteit van:

14 x goed

O gemiddeld

O slecht

 

Opmerking over de algehele kwaliteit van de competitie:

 • Leuke competitie
 • Prima, ga zo door
 • Prima
 • Was weer gezellig. Het seizoen is omgevlogen en we hebben over het algemeen schitterend weer gehad. Misschien kunnen we dat voor volgend jaar weer reserveren
 • De organisatie is gewoon top
 • Goed, het is omgevlogen
 • Weer mooi weer geweest en het is omgevlogen
 • Prima geregeld

 

Wat vond u van de gekozen viswateren (alleen invullen als je hebt deelgenomen)

 

Competitie wedstrijden

 

Markervaart

11 x goed  1 x gemiddeld 1 x slecht

 

Ringvaart

9 x goed  4 x gemiddeld  0 x slecht

 

Noorderbuitenspaarne

10 x goed  4 x gemiddeld 0 x slecht

 

Nauernasche Vaart

13 x goed 0 x gemiddeld  1 x slecht

 

Amstel

10 x goed  5 x gemiddeld  0 x slecht

 

Amstel-Drechtkanaal

9 x goed  4 x gemiddeld  0 x slecht

 

Noordhollands Kanaal

12 x goed  2 x gemiddeld  0 x slecht

 

Bijzondere wedstrijden (alleen invullen als je hebt deelgenomen)

 

Kanaal door Voorne (individuele wedstrijden)

10 x goed  3 x gemiddeld  0 x slecht

 

NH-kanaal bij Jisp (BBQ wedstrijd)

12 x goed  0 x gemiddeld  0 x slecht

 

NH-Kanaal bij Akersloot (gelote koppelwedstrijd)

11 x goed  0 x gemiddeld  0 x slecht

 

Opmerking over de gekozen viswateren:

 • Markervaart is geen goed wedstrijdwater vanwege de vele bootjes
 • Minder naar de Nauernasche Vaart. Dit was echt slecht dit jaar. Vaker naar de Ringvaart
 • Goed keuze geweest. Misschien volgend seizoen twee keer vissen in de Ringvaart. Een keer minder naar het Amstel-Drechtkanaal
 • Prima
 • Prima, het is al moeilijk genoeg goed viswater te vinden
 • Goed en eerlijk water

 

 

Wij stellen voor geen water te schrappen. Bent u het daar mee eens?

14 x Ja

1 x  Nee

 

We hebben dit jaar één wedstrijd  in de Ringvaart geprobeerd. We stellen voor in 2015 opnieuw één wedstrijd in de Ringvaart te vissen.  Bent u het daar mee eens?

 

9 x Ja

5 x Nee

Opmerking:

 • I.p.v. 1x, 2 x naar de Ringvaart en dan 1 x minder de Nauernasche Vaart
 • Twee keer zou ook mooi zijn
 • Mag wel een keer extra
 • Twee wedstrijden
 • Mogen er ook twee worden

 

We vissen nu al weer enkele jaren  twee wedstrijden vlak achter elkaar in het Kanaal door Voorne. Houden we dit zo?

12 x Ja

1 x  Nee

Opmerking:

 • Vangst niet bijzonder, maar toch wel leuk
 • Andere datum

 

 

Vind u de BBQ-wedstrijd het herhalen waard?

13 x Ja

O Nee

Opmerking:

 • Ja, erg leuk
 • Niet meegedaan
 • Niet meegedaan, toch zeg ik ja

 

 

De BBQ wedstrijd duurde dit jaar 6 uren. We stellen voor er in 2015 opnieuw 6 uren te vissen . Bent u het daar mee eens?

13 x Ja

0 x Nee

Opmerking

 

De BBQ wedstrijd is gevist  op het NH- kanaal. Moeten we dat in 2015 opnieuw doen?

12 x Ja

1 x Nee

Alternatief:

 • Het Twiske. Kost alleen 6euro per auto
 • Noordzee kanaal

 

Moeten we in 2015 opnieuw een wedstrijd organiseren in de vijvers van Pennekenvolt?

14 x Ja

0 x Nee

 • Zeker

 

Bent u bereid een eigen bijdrage te betalen voor de kosten van het vissen in Pennekenvolt en zo ja, wat is het maximale bedrag?

13 x Ja

1 x  Nee

Maximaal bedrag in euro’s:

 • 1 x € 2,50
 • 4 x € 20.00
 • 1 x € 25,00
 • 1 x € 30,00 (valt over te praten)
 • 2 x € 50,00
 • Als nodig sponsoring € 200,00
 • 1 x n.v.t. ga indien nodig met eigen vervoer

 

 

Hebt u nog andere opmerkingen die de kwaliteit van de competitie kunnen verhogen?

 • Gaat hartstikke leuk, goede sfeer. Hoop dat het aantal niet minder wordt
 • De dagwinnaar een stukje laten schrijven net zoals bij de Sikkens
 • Prima zo toch!
 • Meer Tarly gebruiken
 • Actiever op zoek naar meer deelnemers
 • Het enige dat voor een beginneling soms lastig is, zijn de locaties zelf. Het zou erg helpen als er iets van coördinaten gegeven worden voor het navigeren, bijvoorbeeld op de website.

 

 

Overige opmerkingen

 • Als iemand heet beter kan, dan mogen ze het doen. Goed gedaan Johan en Bram
 • Iets later loten en beginnen
 • Ik heb geconstateerd dat er mensen zijn die bij het wisselen van hengel eerst de feeder uitgooien en dan pas de vaste hengel er uit halen. Dit vind ik volspelen, kan hier wat van gezegd worden.
 • Bedankt voor jullie inzet .Organisatie fantastisch.
 • Leuke ervaring geweest

 

Uiteindelijk waren er enkele beslissingspunten die genomen moesten worden:

Ringvaart    blijft 1 x

Markervaart 2 x in het voorjaar gaan vissen ivm het hoge riet in het najaar – aangenomen

BBQ wedstrijd op het Twiske gaan houden – iedereen voor, dus aangenomen

Aanpassen starttijd -  wordt door Johan bepaald, n.a.v. aantekeningen van het afgelopen jaar.

Bij het aanvangen van de viscompetitie en het eind van de competitie, blijven we dan café Ruigenhoek bezoeken, Johan is zelf voorstander want het vergroot de gezelligheid binnen de club ( en tenslotte zijn we toch een vriendenclub, niet dan) – met algemene stemmen aangenomen, we blijven het café bezoeken.

Vooruitblik 2015

Johan en Bram gaan zo snel mogelijk met het schema beginnen en de vergunningen aanvragen voor het volgend jaar.
Data en locaties worden zo snel mogelijk bekend, hierbij zal ook met coördinaten worden gewerkt, die in een gps systeem kunnen worden ingevoerd!!

Wedstrijd kanaal door Voorne:
Willen we dezelfde nummers op de twee dagen dat we daar zitten of willen we andere nummers, er wordt gekozen voor dezelfde nummers.

Pennekenvolt:
Het overzicht is momenteel nog niet duidelijk, we weten niet of het LUMC nog meebetaald aan de bus, want dat is ween struikelblok, anders ga je al snel richting €50,00 p/p.
De datum is bekend, dat is 26 juni 2015, de verdere invulling volgt nog.

 • Karperafdeling:

De Voorzitter neemt het woord, aangezien Dennis zich ziek heeft gemeld:
Er is weinig actie geweest dit jaar, alleen de site is een beetje aangepast, maar er zijn plannen om volgend jaar minimaal 1 evenement of thema avond te houden.


 • Feestavond:

Eus reageert hierop met de mededeling dat de feestavond in grote lijnen op dezelfde manier zal worden gehouden als vorig jaar, dit is iedereen goed bevallen.

 • Rondvraag:

Justin van Wijngaarden                 -        G.B.

Dirk Koolmoes                                 -    G.B.

Piet Mieloo                                          -  G.B.

Willem van Duin                              -        G.B.

Robert van Duin                              -        G.B.

Fred van Eijk                                    -        G.B.

Paul van de Pol                               -        G.B.

Cees Riem                                        -        G.B.

Ton Hakkeling                                 -        Bedankte het bestuur voor de inzet van het
                                                                     afgelopen jaar.

Bestuur                                             -        G.B.

 • Afsluiting:

Om 22:20 werd de vergadering door de VZ gesloten en de aanwezigen uitgenodigd voor een drankje aan de bar.